عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مورخ 1347/3/16

موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري خلق بلغارستان

‌نظر به علاقه‌اي كه به تحكيم مناسبات حسنه و ايجاد همكاري بين دو كشور در زمينه‌هاي فرهنگي و آموزشي و هنري و ورزش دارند بر اساس تفاهم‌متقابل و رعايت اصل احترام به حق حاكميت ملي و عدم مداخله در امور داخلي يكديگر تصميم به عقد اين موافقتنامه فرهنگي گرفتند و بدين منظور‌نمايندگان صلاحيتدار و تام‌الاختيار خود را به شرح زير تعيين نمودند:
‌از طرف دولت شاهنشاهي ايران:
‌جناب آقاي اردشير زاهدي وزير امور خارجه
‌از طرف دولت جمهوري خلق بلغارستان:
‌جناب آقاي ايوان باشو وزير امور خارجه
‌نمايندگان مزبور پس از ارائه اختيارنامه‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در موارد زير موافقت نمودند:

‌ماده 1 ـ طرفين متعاهدين به منظور توسعه مناسبات بين مؤسسات علمي و تعليمات عاليه و ايجاد [...ادامه]

‌ماده 2 ـ طرفين متعاهدين موجبات تشويق و تسهيل مسافرتهاي دسته‌جمعي يا انفرادي دانشمندان و استادان و [...ادامه]

‌ماده 3 ـ طرفين متعاهدين طبق قوانين جاريه كشور خود در حدود امكانات به متخصصين و [...ادامه]

‌ماده 4 ـ طرفين متعاهدين در حدود امكانات خود تسهيلات لازم را در امور ذيل فراهم خواهند [...ادامه]

‌ماده 5 ـ طرفين متعاهدين در حدود امكانات خود در رشته‌هاي زير همكاري خواهند كرد: [...ادامه]

‌ماده 6 ـ هر يك از طرفين متعاهدين تعيين ارزش مدارك تحصيلي صادر از مراجع رسمي [...ادامه]

‌ماده 7 ـ طرفين متعاهدين به منظور اجراي اين موافقتنامه با تصويب مقامات صلاحيتدار خود برنامه‌هاي [...ادامه]

‌ماده 8 ـ اين موافقتنامه بر طبق قوانين اساسي دو دولت به تصويب خواهد رسيد و [...ادامه]

‌ماده 9 ـ مدت اعتبار اين موافقتنامه دو سال خواهد بود و پس از آن تا [...ادامه]

‌ماده 10 ـ اين موافقتنامه در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و بلغاري و انگليسي [...ادامه]

[امضاء] موافقتنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و ده ماده منضم به قانون موافقتنامه فرهنگي [...ادامه]