عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/2/15

[امضاء]

‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ روز چهارشنبه بيست و يكم فروردين ماه 1347 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه‌پانزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
‌رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي