عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6777
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/3/7
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت جنگ]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/1/21
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/2/15

قانون‌الحاق يك تبصره به ماده 113 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهيروابط زیرمجموعه