عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

[امضاء]


بنا به مراتب نمايندگان تام الاختيار امضاء کننده زير که از طرف کشورهاي متبوع خود حقاً مجاز مي‌باشند اين قرارداد را امضاء کرده‌اند.
وين هيجدهم آوريل يک هزار ونهصد و شصت و يک