عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده پنجاه و دوم

دبيرکل سازمان ملل متحد مراتب زير را به اطلاع تمام کشورهائي که عضو يکي از چهار طبقه مذکور در ماده 48 باشند خواهد رساند:
الف ـ امضاء اين قرارداد از طرف کشورها و تسليم اسناد تصويب يا الحاق طبق مفاد مواد 48 و 49 و 50.
ب ـ تاريخي که اين قرارداد به موجب ماده 51 لازم الاجرا مي‌شود.