عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده چهل و هفتم

1ـ کشور پذيرنده در اجراي مقررات اين قرارداد تبعيض بين کشورها قائل نخواهد شد.
2ـ معهذا موارد زير تبعيض تلقي نخواهد شد.
الف ـ اينکه کشور پذيرنده يکي از مقررات اين قرارداد را به علت آنکه در خاک کشور فرستنده نسبت به مأموريت او در اين مورد محدوديت قائل شده اند به طور محدود اجرا کند.
ب ـ اينکه کشورهائي بنا بر عرف و عادت و يا از طريق معاهده مزايائي مناسبتر از آنچه مقررات اين قرارداد پيش بيني کرده متقابلاً به يکديگر اعطاء نمايند.