عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده چهل و ششم

کشور فرستنده مي‌تواند با جلب رضايت قبلي کشور پذيرنده و بنا به‌درخواست کشور ثالثي که در کشور اخير نمايندگي ندارد موقتاً عهده دار حفظ منافع کشور ثالث و اتباع آن گردد.