عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده چهل و چهارم

کشور پذيرنده وظيفه دارد حتي در صورت وجود اختلاف مسلحانه تسهيلات لازم را فراهم آورد تا اشخاص بهره مند از مزايا و مصونيتها به جز اتباع خود و نيز افراد خانواده آنها بدون توجه به تابعيت آنها بتوانند در اولين فرصت خاک کشور را ترک گويند. کشور مزبور بخصوص بايد در صورت احتياج وسايل نقليه مورد لزوم را براي خود و اموالشان در اختيار آنان بگذارد.