عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده چهل و يكم

1ـ کليه اشخاصي که از مزايا و مصونيتها بهره مند مي‌باشند بدون آنکه به مزايا و مصونيتهاي آنان لطمه اي وارد آيد مکلفند قوانين و مقررات کشور پذيرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلي آن کشور خودداري نمايند.
2ـ کليه امور رسمي که براي اقدام و مذاکره با کشور پذيرنده از طرف کشور فرستنده به عهده مأموريت گذاشته شده بايد از طريق وزارت امور خارجه کشور پذيرنده يا به وسيله آن و يا هر وزارتخانه ديگري که مقرر است انجام گيرد.
3ـ اماکن مأموريت طوري مورد استفاده قرار نخواهد گرفت که با وظايف مأموريت مندرج در اين قرارداد يا در ساير قواعد حقوق بين الملل عمومي و يا در قراردادهاي معتبر بين کشور فرستنده و کشور پذيرنده مغاير باشد.