عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده چهلم

1ـ موقعيکه مأمور سياسي به قصد عزيمت يا بازگشت به محل مأموريت و يا براي مراجعت به وطن از خاک کشور ثالثي که در صورت لزوم رواديد صادر نموده عبور مي‌کند يا در آنجا حضور دارد کشور ثالث او را از تعرض مصون داشته و مشمول کليه مصونيتهائي که براي عبور يا بازگشت وي ضرورت دارد خواهد نمود. همين مقررات از طرف کشور ثالث در مورد اعضاي خانواده مأمور که از مزايا و مصونيتها بهره مند و همراه مأمور سياسي يا جداگانه براي پيوستن به او يا مراجعه به وطن مسافرت مي‌کنند اعمال خواهد شد.
2ـ کشورهاي ثالث نبايد در شرايط مشابه به آنچه در بند اول اين ماده مقرر است عبور کارمندان اداري و فني يا خدمه مأموريت و افراد خانواده آنها را از قلمرو خود دچار اشکال سازد.
3ـ کشورهاي ثالث نسبت به مکاتبات و ساير وسائل ارتباطيه رسمي از جمله پيامهاي کدورمن که از خاک آنها مي‌گذرد همان آزادي و حمايتي را اعطاء خواهند کرد که کشور پذيرنده در اين باره مرعي مي‌دارد:
نسبت به پيک‌هاي سياسي که در صورت لزوم رواديد تحصيل کرده اند و نيز نسبت به کيسه‌هاي سياسي عبوري همان مصونيت از تعرض و حمايتي را که کشور پذيرنده ملزم به رعايت است اعطا خواهد کرد.
4ـ تکاليف کشورهاي ثالث بر طبق بندهاي 1 و 2 و 3 اين ماده نسبت به اشخاص مذکور در اين بندها و وسائل ارتباطيه رسمي و کيسه‌هاي سياسي نيز که به علت «فورس ماژور» در قلمرو کشور ثالث مي‌باشند مجري خواهد بود.