عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده سي و هشتم

1ـ مأمور سياسي که تبعه کشور پذيرنده و يا مقيم دائم آن کشور مي‌باشد فقط در مورد اعمال رسمي مربوط به وظائف خود از مصونيت قضائي و مصونيت از تعرض بهره مند خواهد بود مگر آنکه کشور پذيرنده مزايا و مصونيت‌هاي بيشتري به او اعطاء کرده باشد.
2ـ ساير کارمندان مأموريت و خدمتکاران شخصي که تبعه کشور پذيرنده يا مقيم دائم آن کشور مي‌باشد فقط تا حدودي که مورد قبول کشور پذيرنده باشد از مزايا و مصونيت ها برخوردار خواهند بود.
معهذا کشور پذيرنده نبايد حق حاکميت خود را در مورد اين اشخاص طوري اعمال نمايد که به نحو بي تناسبي مانع انجام وظائف مأموريت گردد.