عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده سي و هفتم

1ـ بستگان مأمور سياسي که اهل خانه او هستند به شرط آنکه تبعه کشور پذيرنده نباشند از مزايا و مصونيتهاي مندرج در مواد 29 تا 36 برخوردار خواهند بود.
2ـ کارمندان اداري و فني مأموريت و همچنين بستگان آنها که اهل خانه آنها هستند به شرط آنکه تبعه کشور پذيرنده يا مقيم دائم آن کشور نباشند از مزايا و مصونيتهاي مندرج در مواد 29 تا 35 بهره مند خواهند بود ولي مصونيت از صلاحيت مقامات دولت پذيرنده در امور مدني و اداري موضوع بند اول ماده 31 شامل اعمال خارج از وظايف آنها نخواهد شد. اشخاص مذکور همچنين از مزاياي مندرج در قسمت اول ماده 36 در مورد اشيائي که براي استقرار اوليه وارد مي‌کنند استفاده خواهند نمود.
3ـ خدمه مأموريت به شرط انکه تبعه کشور پذيرنده يا مقيم دائم آن کشور نباشند نسبت به اعمال ناشي از اجراي وظايف خود مصونيت داشته و از پرداخت ماليات و عوارض بابت مزدي که در قبال انجام کار دريافت مي‌دارند معاف مي‌باشند و همچنين از معافيت مذکور در ماده 33 استفاده خواهند نمود.
4ـ خدمتکاران شخصي اعضاء مأموريت که تبعه کشور پذيرنده يا مقيم دائم آن کشور نيستند از پرداخت ماليات و عوارض بابت حقوقي که در قبال انجام وظيفه دريافت مي‌دارند معاف خواهند بود. استفاده آنان از مزايا و مصونيتهاي ديگر فقط در حدودي که مورد قبول کشور پذيرنده باشد خواهد بود. معهذا کشور پذيرنده نبايد حق حاکميت خود را در مورد اين اشخاص طوري اعمال نمايد که به نحو بي تناسبي مانع انجام وظائف مأموريت گردد.