عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده سي و ششم

1ـ کشور پذيرنده طبق قوانين و مقراتي که مکن است وضع نمايد ورود اشياء زير را با معافيت از حقوق گمرکي و عوارض و ساير هزينه‌هاي فرعي «جز مخارج انبارداري و باربري و هزينه‌هاي ناشي از خدمات مشابه» اجازه خواهد داد.
الف ـ اشياء مورد استفاده رسمي مأموريت.
ب ـ اشياء مورد استفاده شخصي مأمور سياسي يا بستگان او که اهل خانه او هستند و از جمله اثاثيه اي که براي منزل خود لازم دارد.
2ـ توشه شخصي مأمور سياسي از تفتيش معاف است مگر اينکه دلايل جدي دال بر وجود اشيائي در آن که مشمول معافيتهاي مندرج در بند 1 اين ماده نيست در دست بوده و يا ورود و صدور آن اشياء به موجب قوانين يا مقررات قرنطينه کشور پذيرنده ممنوع باشد. در چنين صورتي تفتيش جز در حضور مأمور سياسي يا نماينده مجاز او صورت نخواهد گرفت.