عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده سي و چهارم

مأمور سياسي از پرداخت کليه عوارض شخصي يا مالي يا مملکتي يا منطقه اي يا شهري جز در موارد زير معاف است:
الف ـ مالياتهاي غيرمستقيم که معمولاً جزء قيمت کالا يا خدمت محسوب مي‌شود.
ب ـ مالياتها و عوارض اموال غيرمنقول خصوصي واقع در قلمرو کشور پذيرنده جز در مواردي که مأمور سياسي مال را به نمايندگي کشور فرستنده و براي مقاصد مأموريت در تصرف داشته باشد.
ج ـ ماليات بر ارث که از طرف کشور پذيرنده دريافت مي‌گردد با رعايت مفاد بند 4 ماده 39.
د ـ ماليات و عوارض مأخوذه از درآمدهاي شخصي حاصل در کشور پذيرنده و همچنين ماليات بر سرمايه‌هاي به کار افتاده در بنگاههاي تجارتي آن کشور.
ھ ـ ماليات و عوارضي که در برابر انجام خدمات خاص وصول مي‌شود.
و ـ هزينه‌هاي ثبت و دادرسي و رهن و تمبر در مورد اموال غيرمنقول با رعايت مفاد ماده 23.