عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده سي ام

1ـ محل اقامت خصوصي مأمور سياسي مانند اماکن مأموريت مصون و مورد حمايت خواهد بود.
2ـ اسناد و مکاتبات و همچنين با رعايت بند 3 ماده 31 اموال مأمور سياسي مصون خواهد بود.