عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده بيست و هشتم

عوايد و کارمزد دريافتي از طرف مأموريت بابت انجام وظايف رسمي از پرداخت کليه مالياتها و عوارض معاف است.