عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده بيست و هفتم

1ـ کشور پذيرنده آزادي ارتباطات مأموريت را به منظورهاي رسمي اجازه داده و حمايت خواهد نمود. مأموريت مي‌تواند براي تماس با حکومت و ساير مأموريتها و کنسولگريهاي کشور فرستنده در هر جا از تمام وسائل ارتباطي لازم از جمله پيک سياسي و پيامهاي «کد» و رمز استفاده نمايد.
معهذا مأموريت نمي تواند جز با رضايت کشور پذيرنده دستگاه فرستنده راديوئي نصب نموده و مورد استفاده قرار دهد.
2ـ مکاتبات رسمي مأموريت مصون است. اصطلاح «مکاتبات رسمي» شامل تمام مکاتبات مربوط به مأموريت و انجام وظايف آن مي‌باشد.
3ـ کيسه سياسي نبايد باز شده يا توقيف گردد.
4ـ بسته‌هاي جزء کيسه سياسي بايد داراي علامات خارجي مشهود و مشخص کيفيت آن بوده فقط حاوي اسناد سياسي يا اشياء مورد استعمال رسمي باشد.
5ـ پيک سياسي که بايد داراي مدرک رسمي حاکي از سمت وي و تعداد بسته‌هاي جزء کيسه سياسي باشد در اجراي وظايف خود از حمايت کشور پذيرنده برخوردار خواهد بود. شخص پيک مصونيت داشته و به هيچ عنوان بازداشت يا زنداني نخواهد شد.
6ـ کشور فرستنده يا مأموريت مي‌تواند پيک‌هاي سياسي مخصوص منصوب نمايد و در اين صورت مقررات بند 5 اين ماده و مصونيتهاي مندرج در آن فقط تا زماني که پيک مزبور کيسه سياسي خود را به مقصد مي‌رساند جاري خواهد بود.
7ـ کيسه سياسي را مي‌توان به فرمانده يک هواپيماي بازرگاني که بايد در يک محل ورودي مجاز فرود آيد سپرد. فرمانده مزبور که پيک سياسي تلقي نخواهد شد بايد داراي مدرک رسمي حاکي از تعداد بسته‌هاي جزء کيسه سياسي باشد.
مأموريت مي‌تواند يکي از اعضاء خود را براي دريافت مستقيم و آزادانه کيسه سياسي از شخص فرمانده هواپيما اعزام دارد.