عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده بيست و سوم

1ـ کشور فرستنده و رئيس مأموريت بابت اماکن مأموريت که در مالکيت يا اجاره خود دارد از پرداخت هر نوع ماليات و عوارض ملي منطقه اي يا شهري معاف خواهد بود مگر آنکه دريافت اين ماليات ها يا عوارض در ازاء انجام خدمات خاص باشد.
2ـ در صورتيکه طبق قوانين کشور پذيرنده پرداخت اين مالياتها و عوارض به عهده شخصي باشد که با کشور فرستنده يا با رئيس مأموريت معامله مي‌کند معافيت مالياتي موضوع اين ماده منتفي خواهد بود.