عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده بيست و دوم

1ـ اماکن مأموريت مصونيت دارند و مأمورين کشور پذيرنده جز با رضايت رئيس مأموريت حق ورود به اين اماکن را نخواهند داشت.
2ـ کشور پذيرنده وظيفه خاص دارد کليه تدابير لازم را به منظور اينکه اماکن مأموريت مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد اتخاذ نمايد.
3ـ اماکن مأموريت و اسباب و اثاث و اشياء ديگر موجود در آن و همچنين وسائل نقليه مأموريت مصون از تفتيش و مصادره و توقيف و يا اقدامات اجرائي خواهد بود.