عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده بيستم

مأموريت و رئيس آن حق دارند پرچم و علامت کشور فرستنده را در امکنه از جمله در محل اقامت رئيس مأموريت و بر روي وسائط نقليه خود برافرازند.