عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده سيزدهم

1ـ تاريخ شروع و عهده دار شدن وظائف رئيس مأموريت در کشور پذيرنده از زماني تلقي مي‌گردد که استوار نامه خود را تقديم مي‌کند يا ورود خود را ضمن ارسال رونوشت استوارنامه به وزارت امور خارجه کشور پذيرنده يا هر وزارتخانه ديگري که مقرر است با در نظر گرفتن رويه موجود در کشور پذيرنده که بايد به نحو يکنواختي اعمال شود اعلام مي‌نمايد.
2ـ ترتيب تقديم استوارنامه يا تسليم رونوشت آن با توجه به تاريخ روز و ساعت ورود رئيس مأموريت تعيين مي‌گردد.