عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده يازدهم

1ـ در صورت عدم توافق صريح نسبت به تعداد افراد مأموريت کشور پذيرنده مي‌تواند خواستار شود که تعداد اين افراد با توجه به مقتضيات و اوضاع کشور و با توجه به نيازمنديهاي مأموريت از حدودي که خود معقول و متعارف تلقي مي‌کند تجاوز ننمايد.
2ـ کشور پذيرنده همچنين مي‌تواند در همان حدود و بدون تبعيض از پذيرفتن نوع معيني از کارمندان خودداري نمايد.