عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده دهم

مراتب زير به وزارت امور خارجه کشور پذيرنده يا به وزارتخانه ديگري که مقرر شده باشد اعلام خواهد گشت:
الف ـ انتصاب اعضاء مأموريت و ورود يا عزيمت قطعي و يا خاتمه مأموريت آنان.
ب ـ ورود و عزيمت قطعي شخصي که افراد خانواده يکي از اعضاء مأموريت است و در صورت لزوم اعلام اينکه شخصي در شمار افراد خانواده يکي از اعضاء مأموريت درآمده و يا از آن خارج شده است.
ج ـ ورود و عزيمت قطعي خدمتکاران شخصي که در خدمت اشخاص مورد نظر بند الف اين ماده مي‌باشند و در صورت لزوم اعلام اينکه اين خدمتکاران خدمت اشخاص فوق الذکر را ترک مي‌نمايند.
د ـ استخدام اشخاص مقيم کشور پذيرنده به عنوان اعضاء مأموريت يا خدمتکاران شخصي که از مزايا و مصونيتها برخوردارند و برکناري آنان.
2ـ هربار که‌ممکن باشد ورود و عزيمت قطعي اشخاص نيز بايد اعلام گردد.