عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده نهم

1ـ کشور پذيرنده مي‌تواند هر آن و بي آنکه الزامي به توجيه تصميم خود داشته باشد به کشور فرستنده اطلاع دهد که رئيس يا هر يک از اعضاء سياسي مأموريت «شخص نامطلوب» است و يا آنکه هر کارمند ديگر مأموريت قابل قبول نيست. در اين صورت کشور فرستنده آن شخص را برحسب مورد فرا خواهد خواند و يا به خدمت وي در مأموريت پايان خواهد داد. شخصي را مي‌توان قبل از ورود به خاک کشور پذيرنده «نامطلوب» يا «غيرقابل قبول» اعلام نمود.
2ـ اگر کشور فرستنده از انجام تعهدات ناشي از بند اول اين ماده امتناع ورزد و يا اين تعهدات را در ظرف مهلتي معقول انجام ندهد کشور پذيرنده مي‌تواند از شناختن شخص مورد بحث به سمت عضو مأموريت خودداري کند.