عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده پنجم

1ـ کشور فرستنده مي‌تواند پس از اعلام رسمي به کشورهاي ذينفع يک رئيس مأموريت را براي نمايندگي خود نزد چند کشور و همچنين يکي از کارمندان سياسي خود را جهت انجام وظائف مربوطه نزد کشورهاي متعدد بگمارد مگر آنکه يکي از آن کشورها صريحاً با اين امر مخالفت ورزد.
2ـ کشور فرستنده در صورتيکه نمايندگي خود را نزديک يا چند کشور به يک رئيس مأموريت محول کند مي‌تواند در هر يک از کشورهائي که رئيس مأموريت در آنجا اقامت دائم ندارد يک مأموريت سياسي زير نظر يک کاردار موقت تأسيس نمايد.
3ـ يک رئيس مأموريت يا يک کارمند سياسي مأموريت مي‌تواند عهده دار نمايندگي کشور فرستنده نزد هر سازمان بين المللي باشد.