عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده سوم

1ـ وظائف مأموريت سياسي بالاخص عبارتست از:
الف ـ نمايندگي کشور فرستنده نزد کشور پذيرنده.
ب ـ حفظ منافع کشور فرستنده و اتباع آن در کشور پذيرنده تا حدودي که در حقوق بين الملل مورد قبول است.
ج ـ مذاکره با حکومت کشور پذيرنده.
د ـ استحضار از اوضاع و سير وقايع در کشور پذيرنده با استفاده از تمام وسائل مشروع و گزارش آن به حکومت کشور فرستنده.
ھ ـ بسط روابط دوستانه و توسعه روابط اقتصادي و فرهنگي و علمي بين کشور فرستنده و کشور پذيرنده.
2ـ هيچ يک از مقررات اين قرارداد نبايد طوري تفسير شود که مانع از انجام وظائف کنسولي به وسيله يک مأموريت سياسي گردد.