عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده اول

در اين قرارداد معاني اصطلاحات زير به شرحي خواهد بود که در پائين تصريح شده است:
الف ـ اصطلاح «رئيس مأموريت» يعني شخصي که از طرف کشور فرستنده مأمور انجام وظيفه در اين سمت مي‌شود.
ب ـ اصطلاح «اعضاء مأموريت» يعني‌رئيس‌مأموريت و کارمندان مأموريت.
ج ـ اصطلاح «کارمندان مأموريت» يعني «کارمندان سياسي» «کارمندان اداري و فني» و «خدمه مأموريت».
د ـ اصطلاح «کارمندان سياسي» يعني آن دسته از کارمندان مأموريت که داراي سمت سياسي (ديپلمات) مي‌باشند.
ھ ـ اصطلاح «مأمور سياسي» يعني رئيس مأموريت يا يکي از کارمندان سياسي مأموريت.
و ـ اصطلاح «کارمندان اداري و فني» يعني آن دسته از کارمندان مأموريت که به امور اداري و فني مأموريت اشتغال دارند.
ز ـ اصطلاح «خدمه» يعني آن دسته از کارکنان مأموريت که به امور خانگي اشتغال دارند.
ح ـ اصطلاح «خدمتکار شخصي» يعني کساني که خادم يکي از اعضاء مأموريت بوده و مستخدم کشور فرستنده نمي باشند.
ط ـ اصطلاح «اماکن مأموريت» يعني ابنيه و يا قسمتهائي از ابنيه و زمين متصل به آن که مالک آن هر که باشد براي انجام مقاصد مأموريت از جمله براي محل اقامت رئيس مأموريت مورد استفاده قرار مي‌گيرد.