عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5605
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/2/27
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/2/13

تصميم قانوني داير به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسكناس

‌مجلس شوراي ملي به موجب ماده 46 قانون بانكي و پولي كشور مصوب هفتم خرداد ماه 1339 كميسيونهاي مشترك دارايي و دادگستري مجلسين ‌آقايان عنايت‌الله نصيري و دكتر محمدعلي رشتي نمايندگان مجلس را به سمت نظار اندوخته اسكناس انتخاب نموده است.


روابــــط صریـــــــــح