جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
5664 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1343/5/7  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
23988/16/ك شماره دستور اجرا
1343/3/9  تاريخ دستور اجرا
[وزارت امور خارجه]
دستگاه مجري
1 تعداد مواد
مقاوله نامه ضميمه فوق شامل 14 ماده است. يادداشت:
1342/11/9 تاريخ تصويب
مجلس سنا مرجع تصويب
توضيحات تصويب
1343/2/17 تاريخ تصويب
مجلس شوراي ملي مرجع تصويب
توضيحات تصويب
   

 
‌ماده واحده ـ الحاق دولت شاهنشاهي به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 111 مربوط به تبعيض در امور استخدام و اشتغال كه مشتمل [...ادامه]  
[امضاء] قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله‌نامه ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در [...ادامه]  
مقاوله‌نامه شماره 111 مربوط به تبعيض در امور مربوط به استخدام و اشتغال ‌كنفرانس عمومي سازمان بين‌المللي كار بنا به دعوت هيأت مديره دفتر بين‌المللي كار چهل و دومين دوره اجلاسيه [...ادامه]  
روابط صر یــح