عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 16952 در تاریخ 1340/6/11

ماده 13 ـ

انبارهاي عمومي مكلفند علاوه بر ذخيره احتياطي كه در قانون تجارت براي شركتهاي سهامي پيش‌بيني شده است 25% از سود ويژه ساليانه خود را به حساب ذخيره مخصوص منظور نمايند .
تا اينكه اندوخته مزبور معادل سرمايه پرداخت شده انبار بشود و بعد از آن ادامه تشكيل ذخيره مزبور اختياري است
پرداخت از اندوخته مزبور براي جبران ضرر و زيان انبار با موافقت هيئت نظارت بر انبارهاي عمومي خواهد بود .


روابــــط صریـــــــــح