عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 16952 در تاریخ 1340/6/11

ماده 11 ـ

چنانچه قبض رسيد يا برگ وثيقه مفقود شود ذيحق آن مي‌تواند به دادگاه شهرستان محل توديع كالا مراجعه نمايد و دادگاه مكلف است مراتب را در سه نوبت متوالي هر ده روز يك بار در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالنتشار محل منتشر نمايد و معترضين مي‌توانند در ظرف ده روز از تاريخ انتشار اخرين آگهي اعتراض خود را به دادگاه مزبور تسليم نمايند در صورتي كه اعتراض به عمل آيد دادگاه برطبق مقررات به دعوي رسيدگي خواهد نمود و چنانچه اعتراضي نشود دادگاه پس از احراز مالكيت متقاضي به احراز وقوع وثيقه راي صادر خواهد نمود و در هر حال دادگاه مي‌تواند صدور حكم را موكول باخذ تامين كافي از طرف متقاضي بنمايد.
تبصره ـ مرور زمان دعاوي مربوط به قبض رسيد و برگ وثيقه مفقود درسال از تاريخ دادن تأمين در اين ماده بوده و در پايان اين مدت تامين آزاد و هيچگونه دعوائي در اين مورد در محاكم مسموع نخواهد بود .