عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 16952 در تاریخ 1340/6/11

ماده 8 ـ

ظهرنويسان برك وثيقه در مقابل دارنده آن مسئوليت تضامني دارند و هرگاه ماحصل فروش كالا براي پرداخت طلب دارنده وثيقه كافي نباشد دارنده برك وثيقه مي تواند نسبت به بقيه طلب خود به صاحب كالا را هر يك از ظهرنويسان قبلي مراجعه نمايد .


روابــــط صریـــــــــح