عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 16952 در تاریخ 1340/6/11

ماده 6 ـ

قبض رسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي را مي‌توان توام با جداگانه از طريق ظهرنويسي منتقل نمود.
در صورت ظهرنويسي برك وثيقه كالاي مربوطه به آن درگرو شخصي كه ظهرنويسي بنفع او شده قرار خواهد گرفت در صورت ظهر نويسي قبض رسيد مالكيت كالا به انتقال گيرنده منتقل خواهد شد .
تبصره ـ انتقال مالكيت كالا در هيچ مورد به حقوق كسي كه برك وثيقه بنفع او ظهرنويسي شده لطمه اي نخواهد زد و حق وثيقه گيرنده كالا در هر حال محفوظ خواهد بود.