عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 16952 در تاریخ 1340/6/11

ماده 4 ـ

انبارهاي عمومي مسئول حفظ و نگهداري كالاهاي سپرده و جبران خسارات وارده به آن ميزان ارزش اظهار شده كالا در موقع توديع مي‌باشند ولي مسئول خسارات ناشي از مسامحه يا عمل توديع كننده و خسارات ناشي از خود كالا و نقص بسته بندي و قوه قاهره ( فرس ماژور ) نمي‌باشد


روابــــط صریـــــــــح