عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 16952 در تاریخ 1340/6/11

ماده 3ـ

حداقل سرمايه انبارهاي عمومي كه در تهران تاسيس مي‌شود يكصد ميليون ريال و در شهرستانها مشروط بر اينكه در تهران شعبه نداشته باشند پنجاه ميليون ريال مي‌باشد و هنگام ثبت لااقل پنجاه درصد سرمايه بايستي نقدا پرداخت و عينا در بانك ملي ايران توديع شده و قبض آن ضميمه ساير مدارك به اداره ثبت شركتها تسليم شود و همچنين انبارهاي عمومي مكلفند در موقع تاسيس سپرده نقدي با ضمانت بانكي برابر پنج در صد سرمايه ثبتي خود به بانك مركزي بسپارند .