عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 16952 در تاریخ 1340/6/11

ماده 2 ـ

انبارهاي عمومي كالاهاي مذكور در ماده يك را در مقابل قبض رسيد و برگ وثيقه كه طبق مقررات اين قانون و آئين نامه هاي مربوط صادر مي‌شود بامانت مي‌پذيرند قبض رسيد مدرك مالكيت و سپردن كالا در انبار هاي عمومي بوده و برگ وثيقه بعد از ظهر نويسي دليل وثيقه بودن كالا مي‌باشد.