عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 16952 در تاریخ 1340/6/11

ماده 1 ـ

انبار عمومي مؤسسه ايست بازرگاني كه به منظور قبول امانت و نگهداري مواد اوليه و محصولات صنعتي و فلاحتي و كالاهاي صاحبان صنايع و كشاورزان و بازرگانان با موافقت هيئت نظارت برانبارهاي عمومي و با رعايت مقررات اين قانون و آئين نامه هاي مربوط به صورت شركت سهامي تاسيس و بر طبق مقررات قوانين ايران به ثبت رسيده باشد.
تبصره ـ كليه سهام شركتهاي مذكور در اين ماده بايد با نامبرده و لااقل شصت درصد آن متعلق باتباع ايراني و يا شركتها و موسساتي باشد كه اكثريت سهام آنها باتباع ايران تعلق داشته باشد.