عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5229
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1341/08/4
  • تعداد مواد:17
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري][وزارت بازرگاني]
مصوبه‌‌ شماره 16952 در تاریخ 1340/6/11

تصويب نامه 16952 مورخ 1340/6/11 مربوط به تاسيس انبارهاي عمومي

ماده 1 ـ انبار عمومي مؤسسه ايست بازرگاني كه به منظور قبول امانت و نگهداري مواد [...ادامه]

ماده 2 ـ انبارهاي عمومي كالاهاي مذكور در ماده يك را در مقابل قبض رسيد [...ادامه]

ماده 3ـ حداقل سرمايه انبارهاي عمومي كه در تهران تاسيس مي‌شود يكصد ميليون ريال [...ادامه]

ماده 4 ـ انبارهاي عمومي مسئول حفظ و نگهداري كالاهاي سپرده و جبران خسارات وارده [...ادامه]

ماده 5 ـ انبارهاي عمومي مكلفند كالاي سپرده شده به انبار را به حساب صاحب كالا [...ادامه]

ماده 6 ـ قبض رسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي را مي‌توان توام با جداگانه از [...ادامه]

ماده 7 ـ كسي كه قبض رسيد يا برك وقيقه بنفع او ظهرنويسي شده مي‌تواند [...ادامه]

ماده 8 ـ ظهرنويسان برك وثيقه در مقابل دارنده آن مسئوليت تضامني دارند و هرگاه [...ادامه]

ماده 9 ـ دارنده قبض رسيد ( مالك كالا ) مي‌تواند تمام مبلغ مذكور در ظهر [...ادامه]

ماده 10 ـ دارنده برك وثيقه مي تواند ده روز پس از انقضاي موعد مذكور [...ادامه]

ماده 11 ـ چنانچه قبض رسيد يا برگ وثيقه مفقود شود ذيحق آن مي‌تواند به دادگاه [...ادامه]

ماده 12 ـ بمنظور نظارت در تأسيس و اداره انبارهاي عمومي هيئتي بنام هيئت نظارت [...ادامه]

ماده 13 ـ انبارهاي عمومي مكلفند علاوه بر ذخيره احتياطي كه در قانون تجارت براي شركتهاي [...ادامه]

ماده 14 ـ در صورت تخلف انبارهاي عمومي از اجراي مقررات اين قانون و تصويبنامه و [...ادامه]

ماده 15 ـ انبارهاي عمومي مكلفند معادل مبلغي كه بموجب آئين نامه اجرائي اين قانون معين [...ادامه]

ماده 16 ـ شرايط و مقررات مربوط به تشكيل هيئت نظارت و حدود اختيارات آن و [...ادامه]

ماده 17 ـ وزارتخانه‌هاي بازرگاني و دادگستري مامور اجراي اين قانون مي‌باشند .


روابــــط صریـــــــــح