جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1339 > قانون اقدامات تأميني( داراي مرتبط, ناسخ)
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
12526 شماره دستور اجرا
1339/4/27  تاريخ دستور اجرا
[وزارت دادگستري]
دستگاه مجري
21 تعداد مواد
1339/2/12 تاريخ تصويب
كميسيون مشترك دادگستري مجلسين مرجع تصويب
توضيحات تصويب
   

 
‌فصل اول ـ كليات   
‌فصل دوم ـ اقسام اقدامات تأميني   
‌فصل سوم   
[امضاء] ‌قانون فوق كه مشتمل بر بيست و يك ماده و در تاريخ 39.2.12 به‌تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين [...ادامه]