عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1337/12/6
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1338/7/8

‌قانون مربوط به اجازه قبول و اجراي اصول پيشنهادي توصيه‌نامه بين‌المللي شماره 99 در خصوص تجديد تربيت و آموزش‌حرفه‌اي معلولين