جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
4189 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1338/4/9  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
ك300-5646 شماره دستور اجرا
1338/3/27  تاريخ دستور اجرا
[وزارت كار]
دستگاه مجري
1 تعداد مواد
1337/12/6 تاريخ تصويب
مجلس سنا مرجع تصويب
توضيحات تصويب
1338/2/21 تاريخ تصويب
مجلس شوراي ملي مرجع تصويب
توضيحات تصويب
   

 
‌ماده واحده ـ قبول اجراي اصول پيشنهادي توصيه‌نامه بين‌المللي شماره 102 راجع به رفاه اجتماعي كارگران كه مشتمل بر نه [...ادامه]  
[امضاء] ‌قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره و متن توصيه‌نامه ضميمه است [...ادامه]  
كنفرانس بين‌المللي كار ‌توصيه‌نامه شماره 102: ‌راجع به رفاه اجتماعي كارگران طبق تصميمي كه در سي و نهمين دوره [...ادامه]  
روابط صر یــح