بازه زمانی از تاریــــــخ: تا تاریــــــخ: مرتب‌سازی تاریخ تصویب تعداد در صفـــــحه
جستجو در عنـــــــــــــوان: جستجو در متـــــــــــــــــــن: جستجو در موضوعات:
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت كار]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1337/12/6
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1338/2/21

‌قانون راجع به اجازه قبول و اجراي اصول پيشنهادي توصيه‌نامه بين‌المللي شماره 100 در خصوص حمايت از كارگران‌مهاجر