عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريّه 4677/7 ـ 1375/7/28 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

به نظر مي‏رسد در مواردي كه مدت نكاح منقطع پايان يافته باشد در صورت درخواست صدور شناسنامه جديد يا المثني موجبي براي قيد مراتب در شناسنامه نباشد.


روابــــط صریـــــــــح