عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريّه 3627/7 ـ 1375/7/2 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

احكام صادر از مراجع قضائي چه در خصوص شناسنامه و چه در ساير موضوعات مادام كه به جهات قانوني از اعتبار نيفتاده است، قوت قانوني دارد و قابل استناد و استفاده است و شناسنامه‏اي كه با حكم دادگاه صادر شده معتبر است.
1. الف ـ آيين‏نامه مزبور در تاريخ 1364/5/2 به تصويب هيأت وزيران رسيده و در همين مجموعه درج شده است.


روابــــط صریـــــــــح