عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14539
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1326/7/22
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1326/7/20

-

هيئت وزيران در جلسه 20 مهر ماه 1326 بنا به پيشنهاد شماره 5541ـ56512 وزارت كشور تصويب نمودند كه چون دواستان 3 و 4 با استفاده از تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشور تبديل به يك استان به‌نام استان آذربايجان گرديده.
تهران نيز تبديل به استان و به‌نام استان تهران ناميده شود شهرستانهاي قزوين ـ ساوه از استان يكم و شهرستان قم از استان دوم منتزع و بضميمه شهرستان دماوند و شهرستان محلات تابع استان تهران خواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح