عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:19857
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1392/2/18
  • دستگاه مجری:[وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1392/1/18

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 1392/1/18 بنا به پيشنهاد شماره 13742/1 مورخ 1390/2/31 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد ماده (67) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب‌نامه شماره 23170/ت275هـ مورخ 1371/6/23 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

عبارت «فصل اول ـ چگونگي بررسي طرح تشكيل شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني و صدور مجوز تأسيس» [...ادامه]

ماده (8) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده (9) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده (10) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

5 ـ ماده (11) به شرح زير اصلاح و متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده يادشده [...ادامه]

6 ـ در ماده (12) عبارت «درخصوص ادغام و قبول تعهدات شركت‌هاي ادغام شده» به عبارت «متضمن تصميمات [...ادامه]

ماده (13) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

8 ـ ماده (14) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

در ماده (16) عبارت «از آنها امتيازات يا اعتباراتي كسب كرده يا» حذف و قبل از [...ادامه]

10ـ ماده (19) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

11ـ ماده (24) به شرح زير اصلاح و تبصره ماده يادشده حذف و متون زير به عنوان [...ادامه]

12ـ ماده (25) به شرح زير اصلاح و متون زير به عنوان تبصره‌هاي (1) و (2) به [...ادامه]

13ـ متون زير به عنوان فصلهاي پنجم، ششم و هفتم از مواد (32) تا (40) اضافه [...ادامه]

طرح تشكيل تعاونيمتن بصورت کامل ...


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه