عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ وزارت دادگستري در تاریخ 1323

-

طبق تصويبنامه شماره (6578ـ1323/4/15) هيئت وزيران شهرستان شهسوار از استان يكم منتزع و باستان دوم ضميمه گرديده است.