عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18476
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1387/5/15
  • تعداد مواد:92
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1386/11/8
مصوبه‌‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران در تاریخ 1387/3/25

قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه