جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
18311 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1386/10/17  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
[وزارت كشور]
دستگاه مجري
شماره166181/ت38077ك
شماره نامه ارسال مصوبه
1386/10/12 تاريخ نامه مرجع ارسال مصوبه
شماره مصوبه
1386/7/29 تاريخ تصويب
وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت مرجع تصويب
   

    وزارت كشور
    وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت‌دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ با رعايت تصويب‌نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
    روستاي قطور از توابع دهستان قطور بخش قطور شهرستان خوي در استان آذربايجان غربي به شهر تبديل و به عنوان شهر قطور شناخته مي‌شود.
    محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384 ـ تعيين خواهد شد.
 
[امضاء] اين تصويب‌نامـه در تاريخ 18/9/1386 به تأييـد مقـام محترم رياست جمهوري رسيده است. معاون اول رئيس‎جمهور ـ پرويز داودي