عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18298
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/10/1
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - كميسيون سياسي و دفاعي در تاریخ 1386/7/29

تصويب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان آذربايجان غربي

وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 1386/7/29 بنا به پيشنهاد شماره 138613/42/4/1 مورخ 1383/12/24 وزارت كشور و به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ با رعايت تصويب‌نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 1380/12/22 اصلاحات زير را در استان آذربايجان غربي تصويب نمودند:
الف ـ روستاهاي فيشل، آرپاليخ، شريف كندي، محمد كريم كندي و سليمان كندي از دهستان قره‏قويون شمالي بخش شوط شهرستان ماكو منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به ‌مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت‌وزيران» مي‌باشد، به‌ دهستان قره‌قويون‌جنوبي ‌همان بخش ‌الحاق‌ مي‏گردد.
ب ـ دهستان حاجيلار شمالي به مركزيت روستاي كامل‌آباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيـئت وزيران» مي‌باشد، در تابعيت بخش چايپاره شهرستان خوي ايجاد مي‏گردد.
1ـ اسماعيل كندي 2ـ قره تپه 3ـ پيريادگار 4ـ تاج خاتون 5 ـ شيرين بلاغ 6 ـ دامداما 7 ـ كامل‏آباد 8 ـ ميرزا حسام 9ـ يتيم آغلي 10ـ قوچاش 11ـ قزلجه گل 12ـ يوسف كندي 13ـ شوركهريز 14ـ بابل‌آباد 15ـ حسين‌آباد 16ـ بلال آباد.
پ ـ نام دهستان حاجيلار از توابع بخش چايپاره شهرستان خوي به حاجيلار جنوبي تغيير مي‌يابد.
ت ـ دهستان چشمه‌سرا به مركزيت روستاي مخور مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه1:250000 پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» مي‌باشد ، درتابعيت بخش شوط شهرستان ماكو ايجاد مي‌گردد.
1ـ آغبلاغ مخور 2ـ ايل بلاغ 3ـ حسن كندي 4ـ خورابلو 5 ـ دانابلاغ 6 ـ زنجيره 7ـ‏ شهرسـيلابي 8 ـ شـيخ سيلو 9ـ صبرخان 10ـ علي كنـدي 11ـ قـابـاخ بلاغ
12ـ‏كوچلوي عليا 13ـ كوچلوي سفلي 14ـ مخور 15ـ ملكلو 16ـ پيرشاه 17ـ صمديوردي 18ـ كوربلاغ 19ـ ايشكه سو 20ـ سيدجعفر كندي.
ث ـ دهستان ساري‌سو به مركزيت روستاي ميلان مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه1:250000 پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت‌وزيران» مي‌باشد در تابعيت بخش مركزي شهرستان ماكو ايجاد مي‏گردد.
1ـ حسوشيري 2ـ تخته دوزي 3ـ ميلان 4ـ تازه كند قلعه دره سي 5 ـ خرمن يري 6 ـ ياريم قيه سفلي 7 ـ ياريم قيه وسطي 8 ـ ياريم قيه عليا 9 ـ قوري شكاك
10ـ‌ كهريز قلعه دره سي 11ـ عيـسي‌خان 12ـ ‌تيكمه كرد 13ـ مزرعه تيكـمه خرابه 14ـ شيب شيب 15ـ خليل زاغه سي 16ـ‌ شاه آباد.
ج ـ‌ دهستان قره‌سو به مركزيت روستاي دم قشلاق عليا مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت‌دولت» در تابعيت بخش مركزي شهرستان ماكو ايجاد مي‏گردد.
1ـ آغگل 2ـ خزر قشلاق 3ـ دم قشلاق عليا 4ـ ذيلكه سفلي 5 ـ ذيلكه عليا 6 ـ زور‌آباد 7ـ سارنج 8 ـ شورآغل 9ـ عيسي كندي 10ـ قادرقامو 11ـ قره بلاغ 12ـ قره قويون
13ـ قزل ارخ سفلي 14ـ قزل ارخ عليا 15ـ قم قشلاق 16ـ ملاحسن 17ـ خلخله 18ـ قوچعلي 19 ـ بهلوله.
چ ـ روستاهاي مرگن عزيزآباد، مرگن اسماعيل‌كندي، مرگن قديم و مرگن وسط از توابع بخش شوط شهرستان ماكو در هم ادغام و به روستاي واحدي به نام روستاي مرگنلر تبديل مي‏شود.
ح ـ بخش بازرگان به مركزيت شهر بازرگان از تركيب دهستانهاي ساري‌سو و چايباسار شمالي در تابعيت شهرستان ماكو ايجاد مي‏گردد.
خ ـ بخش قره قويون به مركزيت روستاي مرگنلر از تركيب دهستانهاي قره قويون جنوبي و چشمه سرا در تابعيت شهرستان ماكو ايجاد مي‏گردد.
د ـ بخش ارس به مركزيت روستاي نازك عليا از تركيب دهستانهاي گچلرات شرقي و گچلرات غربي در تابعيت شهرستان ماكو ايجاد مي‏گردد.
ذ ـ بخش حاجيلار به مركزيت روستاي حاجيلار از تركيب دهستانهاي حاجيلار جنوبي و حاجيلار شمالي در تابعيت شهرستان خوي ايجاد مي‏گردد.
ر ـ شهرستان پلدشت به مركزيت شهر پلدشت از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان آذربايجان‏غربي ايجاد مي‏گردد.
1ـ بخش مركزي به مركزيت شهر پلدشت شامل دهستانهاي زنگبار و چايباسار شرقي.
2ـ بخش ارس.
زـ شهرستان شوط به مركزيت شهر شوط از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان آذربايجان غربي ايجاد مي‏گردد.
1ـ ‌بخش مركزي به‌مركزيت شهر شوط شامل دهستانهاي يولاگلدي و قره‌قويون شمالي.
2ـ بخش قره قويون.
ژ ـ شهرستان چايپاره به مركزيت شهر قره ضياء الدين از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان آذربايجان‏غربي ايجاد مي‏گردد.
1ـ بخش مركزي به مركزيت شهر قره ضياء الدين شامل دهستانهاي بسطام و چورس.
2ـ بخش حاجيلار.
س ـ با تصويب محدوده دهستانهاي مندرج در بندهاي (ب)، (پ)، (ث) و (ج) چنانچه روستا، مزرعه و مكان ديگري به جز فهرست اسامي مندرج در بندهاي مذكور و در نقشه‌هاي پيوست در محدوده آنها ملاحظه گردد و يا در آينده در محدوده آن به وجود آيد در تابعيت دهستان مربوط خواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح